ສະເໜີຂ່າວໃໝ່ຫລ້າສຸດ
ຮຽນທ່ານ ນາຍໜ້າທັງຫລາຍ!

ຂ່າວໃໝ່:
ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສໍາພາດເຈົ້າຂອງຊັບສົມບັດມາຫລາຍທ່ານແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ປະຈຸບັນການຂາຍຊັບສົມບັດ ບໍ່ແມ່ນການຂາຍໄດ້ລາຄາອັນດັບສູງເປັນຕົ້ນຕໍ.

ທ່າອ່ຽງໄນການຂາຍຊັບສົມບັດປີ 2014 ແ່ມ່ນແນໃສ່: ຂາຍຢ່າງວ່ອງໄວ

ສູນກາງຝຶກຫັດພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໄນການຂາຍເເລະຈຸດໝາຍໃນການຂາຍຂອງ73ປະເທດ ທີໄດ້ມີຜົນສຳເລັດໄນການຂາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ!

ການຝຶກອົບຮົມແບບໃຫມ່່ອ້ຽມ ປຽບເໝ ືອນວ່າ ປຽນກົນຈັກໃຫມ່!
ອ່ານລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ນີ້!
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເວັບໄຊທ໌ ຂອງພວກເຮົາ!

ຂໍອະນຸຍາດສະເຫນີບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ ເປັນບໍລິສັດດຽວໃນໂລກທີອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃນການຊື້ຂາຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອໄກ່ເກ່ຍປະສິດທິຜົນໃນທາງດ້ານການຊື້ຂາຍຊັບສົມບັດ.
ການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອົບຮົມເຖິງ ດ້ານຄວາມຄິດ,ປະຕິກິລິຍາ, ການຕັດສິນ,ເປົ້າຫມາຍ,ເຈດຕະນາ, ຄວາມຮູ້ໃນການວິເຄາະ ແລະ ອິດທິພົນຂອງ ຄົນໃນສັງຄົມ.

ການຝຶກອົບຮົມຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອົບຮົມເຖິງ ດ້ານຄວາມຄິດ,ປະຕິກິລິຍາ, ການຕັດສິນ, ເປົ້າຫມາຍ, ເຈດຕະນາ, ຄວາມຮູ້ໃນການວິເຄາະ ແລະ ອິດທິພົນຂອງ ຄົນໃນສັງຄົມ.

ໃນທັດສະນະຂອງພວກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກແຈ້ງວ່າຖ້າປັດສະຈາກຂໍ້ມູນແລະບົດຮຽນແລ້ວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຜົນສຳເລັດ ອັນແນ່ນອນ ທາງດ້ານ ການໄກ່ເກັ່ຍປະສິດທິຜົນແລະ ຊື້ຂາຍ, ພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈະແຈ້ງເລີຍວ່າຄວາມຄິດຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ ເຂົາເຈົ້າຄິດຫຍັງແລະແນວໃດ?
ຂໍ້ມູນສັງເກດພາຍໃນ73ປະເທດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ, ການໄກ່ເກັ່ຍແລະການດຳເນີນງານຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າທີ່ຈິງແລ້ວເປົ້າໝາຍ ອັນແທ້ຈິງ ແມ່ນຫຍັງແທ້ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດ ພວກເຮົາ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຮູ້ຈຸດປະສົງ ອັນແທ້ຈິງ ຂອງລູກຄ້າແລະ ຜູ້ ຂາຍ.
ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຄວາມໝາຍອັນແທ້ຈິງຂອງການຕະລາດດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າອອກໂຄສະນາແບບບໍ່ມີເຫດມີຜົນຕົວຢ່າງ: ໄລຍະຜ່ານມາໃນການໂຄສະນາຊື້ຂາຍນັ້ນສິນຄ້ານັ້ນມີຕົວກຳຫນົດຫຍັງແດ່, ມີຫຍັງແດ່ທີສຳຄັນໃນດ້ານບວກ ແລະ ອື່ນໆ.
ເວລາທີໄດ້ຂາຍກະຍ້ອນໄດ້ຂາຍດ້ວຍຄວາມບັງເອີນນັ້ນເອງ, ແຕ່ຕອນເວລາບໍ່ໄດ້ຂາຍເຂົາເຈົ້າກະຍັງບໍ່ຄິດເລີຍວ່າຄັ້ງນັ້ນແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດຂອງໂຕເອງ.
ພະນັກງານ, ນັກຮຽນແລະຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມການຝຶກຫັດອົບຮົມຈາກພວກເຮົາເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮູ້ຈັກແນວທາງການໂຄສະນາເເລະການໄກ່ເກັ່ຍເປັນທັດສະນະໃໝ່. ຈຸດແນວຄິດຂອງ ຄົນໃນສັງຄົມ.
ມຸມມອງທາງດ້ານແນວຄິດຂອງຄົນ!

ວິທີການຢ່າງນີ້ຈະສາມາດໄດ້ປະສິດທິພາບເຖິງຂະໜາດໃດ?

ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດຈາກບໍລິສັດພວກເຮົາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນະນຳ, ອະທິບາຍ ແລະໂຄສະນາ ສິນຊັບໃຫ້ຜູ້ຊື້ພຽງ 2-4 ສິນຊັບທໍ່ນັ້ນ ກໍ່ສາມາດຂາຍໂລດ. (ຊຶ່ງກົງກັນຂ້າມກັບທີ ເຄີຍຜ່ານມາ ສະເລ່ຍແລ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍ25-30 ສິນຊັບ).
ຜູ້ໄກ່ເກ່ັຍທີໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນ ອົບຮົມ ຈາກບໍລິສັດພວກເຮົາ ເພື່ອຈະທຳໃຫ້ການຄ້າຂາຍ ບໍ່ແມ່ນຂື້ນກັບ ສະພາບຂອງ ຊັບສິນ ຫຼື ສະຖານະການ ແລະ ໄດ້ພົບຜົນສໍາເລັດດີ ລັກສະນະການເຮັດວຽກ ມີຄຸນນະພາບ ເທົ່ານັ້ນ, ກະຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ທີ່ຕົນເອງເປັນຜູ້ປະຕິບັດ ນຳອີກ.
ຄວາມຮູ້,ຂໍ້ມູນ ແລະ ບົດຮຽນ ທີ່ກ່າວມານີ້ ພວກເຮົາຖອດຖອນອົບຮົມໃຫ້ຢູ່ກັບສະຖານທີຮ້ອງຂໍມາ ພຽງສອງວັນທໍ່ນັ້ນ ຫລ ືສາມາດຮຽນໄດ້ອີກແບບຜ່ານທາງດ້ານ ວິເດໂອ.

ຂໍຮັບປະກັນວ່າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຮຽນຄືນໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາຖ້າວ່າບົດຮຽນທີ່ສອນໃຫ້ບໍ່ເປັນຂໍ້ມູນແລະບົດຮຽນໃໝ່. ຂໍຮັບປະກັນວ່າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຮຽນຄືນໃຫ້ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາຖ້າວ່າບົດຮຽນທີ່ສອນໃຫ້ບໍ່ເປັນຂໍ້ມູນແລະບົດຮຽນໃໝ່.

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ :

ການຝຶກອົບຮົມຂອງບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002 ປະຈຸບັນ ສະຫນອງ ການໄກ່ເກ່ັຍ ໄດ້ 73 ປະເທດ ໃນວິຊາການ ການຄົ້ນຄ້ວາສຶກສາ, ການພັດທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນມືອາຊີບ ແລະ ແນວຄິດຂອງສ່ວນຕົວ ທີ່ເຮັດໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນໂລກໃນປະຈຸບັນ.
ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ ແລະຜູ້ນໍາການສຶກສາ ຂອງບໍລິສັດ ແມ່ນໄດ້ ເປີດພິທີອົບຮົມມາແລ້ວຫຼາຍກ່ວາ 200 ຄັ້ງ ທາງດ້ານການໄກ່ເກ່ັຍແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ທາງດ້ານການ ຄ້າຂາຍ.
ພ້ອມ ທາງດ້ານ( ການສື່ສານ, ການພັດທະນາ ການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງ ສະຖິຕິ, ການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ, ການຄຸ້ມຄອງການຂາຍ, ການສະຫລູບຜົນສໍາເລັດທຸລະກິດ, ຈັນຍາບັນຂອງເປົ້າຫມາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ, ການເປັນທີ່ປຶກສາ ຂອງບໍລິສັດ, ທຸລະກິດ, ການກວດສອບສຸຂະພາບ ແລະ ການປິ່ນປົວ, ການຝຶກອົບຮົມສິນລະປະ, ການຕະຫຼາດ, ການພົວພັນສາທາລະນະ, ປະສິດທິພາບ, ການພັດທະນາ, ການຊອກຄົ້ນຫາ ແລະ ການປິ່ນປົວ ຂອງຈິດວິທະຍາຂອງຄົນ, ການຄິດ ແລະ ປະຕິກິລິຍາການປະພຶດ ການວິເຄາະ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ການວິເຄາະ ແລະ ການປັບປຸງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຜົນສໍາເລັດ ທາງດ້ານການເງິນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຮຽນຮູ້ປະສິດທິຜົນ, ການຝຶກອົບຮົມສໍາເລັດການພົວພັນ, ແລະ ອື່ນໆ .. )
ເຕັກໂນໂລ ຢີ ຂອງພວກເຮົາໄດ້ ຖືກແບ່ງອອກເປັນເກືອບ300 ພາກສ່ວນ ການຝຶກອົບຮົມ, ໄດ້ເປັນຜົນສໍາເລັດ ແລະ ເປັນເອກະລັກຂອງ ນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ເປັນຢ່າງສູງ.ອີກບໍ່ຊ້າທີມງານຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຈະມີພະນັກງານເຖິງ
40ຄົນທີມີຄວາມສາມາດເພື່ອສະຫນອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຝຶກຝົນອົບຮົມ ໃນບັນດາປະເທດທີຈະເລີນ ກ້າວຫນ້າອີກ.
ປະສົບການຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າທ່ານມີຄວາມ ສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນແລະບົດຮຽນເຫລົ່ານີມາແຕ່ກ່ອນແລ້ວທ່າ ນອາດຈະມີຄວາມຮູ້ເຕັກໂນໂລຢີໄນດ້ານໄກ່ເກ່ັຍແລະຜົນປະໂຫຍ ດແລ້ວທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະກັບຄູແຂ່ງຂອງພວກທ່ານ.

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມດີໃຈ ແລະ ເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະໄດ້ມີການ ໄມ້ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືໃນດ້ານການຝຶກຫັດແລະອົບຮົມກັບທ່ານ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຕາງຫນ້າທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານທີ່ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ແລະ ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື.

Büki Károly
ຫົວໝ້າການຜຶກອົບຮົມ/ຄູຝຶກ